اداره ثبت احوال شهرری. رئیــــــــس اداره :زهرا شیبانی مقدم. شـــــماره تماس : ####- 4 شـــــماره فکس : #### پست الکترونیک :reiy@sabteahvale-tehran.ir