این قانون به اختصار "‌سازمان" نامیده می‌شود بر اساس مقررات این اساسنامه اداره می‌گردد. ... 2 - اجرای طرحهای شناسایی و گزینش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی کشور.