اداره

اشتراک گذاشته شده با :

اداره مهاجرت ایسلند


www.exiles10.org
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﻲ
ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ. را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارد ... ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻤﺎ، ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در. ﻣﻮرد ﭘﻨﺎهﻨﺪ ... ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎروﯼ، اﻳﺴﻠﻨﺪ و. ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺑﻴﻦ ...
www.migri.fi
معلومات برای درخواست کننده گان پناهندگي - Maahanmuuttovirasto
1 سپتامبر 2016 ... با اداره مهاجرت در تماس شود و معلومات خود را بعنوان وکيل و. يا کمک کننده حقوقي شما ... بعد از تقاضای پناهندگي خود هرچه زود تر در اختيار اداره مهاجرت. قرار دهيد. همچنين اگر ..... كشورهاى عضو اتحاديه اروپا* و ايسلند،. ليختن اشتاين، ناروی و ...