شرکت مهندسی اسکیل فولی، اخیرا ساختمان کاری جدیدی را در شهر هامبورگ آلمان طراحی کرده است. ساختار کلاسیک نمای خارجی این محل کاری و خانه های بورژوازی مجاور آن، به زیبایی بازسازی شده اند . این در حالی ست که سطح بیرونی ساختمان را با مواد مدرن HI-MACS درست کرده اند ونمایی کاری به آن داده اند.